آدرس: مجتمع ذوب خاتون آباد

ساعات کار باجه: روزهای یکشنبه از ساعت 07:30 تا 14:00