آدرس: شهربابک، ساختمان اداری

ساعات کار باجه: روزهای چهارشنبه از ساعت 07:30 الی 14:00