آدرس: شهربابک، ساختمان اداری

ساعات کار دفتر: روزهای چهارشنبه از ساعت 07:30 الی 14:00