اطلاعات تماس صندوق قرض الحسنه مس:

دفتر شهرک مس     

آدرس: شهرک مس سرچشمه، ساختمان روابط عمومی

تلفن: 34305411-034     فکس: 34312726-034

دفتر کارخانه

تلفن: 34304829-034    فکس: 34304830-034