در صورت مفقود شدن کارت به چه صورت عمل کنیم؟

به باجه قرض الحسنه مس مراجعه شود یا از طریق ورود به سیستم اینترنت بانک صندوق می توان کارت را غیرفعال نمود


در صورت ضبط کارت توسط دستگاه خودپرداز به چه صورت عمل کنیم؟

به شعبه بانک همان خودپرداز مراجعه شود.


برای پرداخت اقساط چگونه عمل کنیم؟

1-مراجعه مستقیم به باجه 2-تقاضای برداشت اتوماتیک توسط سیستم از حساب 3-واریز مبلغ قسط به شماره حساب آنی 0122255500000 سیبای صندوق مس در بانک های ملی سراسر کشور و تماس تلفنی با شعب صندوق جهت ثبت حساب


آیا می توان صادرکننده چک قرض الحسنه را به عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تعقیب قرارداد؟

صرف صدورچک قرض الحسنه وعدم پرداخت وجه آن کلاهبرداری محسوب نمی شودوصادرکننده مدیون مالی محسوب می شود.بایددیدصدوراین چک چگونه است یعنی تضامنی است یانسبی؟ اگرچک صندوق قرض الحسنه راخارج ازمقررات قانون تجارت بدانیم باضمانت شخص ضامن ذمه صادرکننده بری شده ودارنده حواله ابتدابه صندوق قرض الحسنه مراجعه ودرصورت عدم دریافت وجه فقط می تواندبه ضامن مراجعه کندودیگرحق رجوع به صادرکننده رانخواهد داشت.اما اگرمقررات قانون تجارت رابرچکهای صندوق قرض الحسنه حاکم بدانیم درصورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه وعدم دریافت وجه چک حق داردهم به صادرکننده وهم به ضامن او رجوع کند.


آیادارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواندقبل ازاقامه دعوی اموال صادرکننده حواله راتوقیف کند؟

بله ولی بایدمبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند.


برای اقامه دعوی به کدام دادگاه بایدمراجعه کرد؟

اصولاً در دعاوی حقوقی اصل برصلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحاً به اوخوانده گفته می شود ،است.ودر این خصوص نیز دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواندبه دادگاه محل اقامت صادرکننده حواله مراجعه کند.ودردعاوی بازرگانی خواهان می تواندهم چنین به دادگاهی که عقدیاقرارداد درحوزه آن واقع شده یاتعهدبایددرآنجاانجام شودنیزرجوع کند.


دارندگان این گونه چکها برای مطالبه حق خودچه اقداماتی باید انجام دهند؟

همانطورکه گفتیم چون این چکهادرواقع نوعی حواله اند ودارنده این حواله مانندهرشخص دیگری که دارنده سند عادی است حق داردباتقدیم دادخواست حقوقی ورعایت تشریفات مربوط به آن وابطال تمبراقامه دعوی کند.


آیا دارنده چک صادره ازصندوق قرض الحسنه مورد حمایت کیفری قرارمی گیرد؟

برابرقانون صدور چک،چکهای صادره ازبانکهایی که طبق قوانین ایران درداخل کشوردایرشده یا می شوندونیزشعب آنهادرحکم اسناد لازم الاجرا است ودارنده چک درصورت مراجعه به بانک وعدم دریافت تمام یا قسمتی ازوجه چک به علت نبودن محل ویابه هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت شودمی تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کندولی از آنجایی که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستندوتابع ضوابط ومقررات قانون حاکم برعملیات بانکی نمی باشندازاین رودر واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره ازجانب صادرکننده چک بانکی تلقی نمی شودبلکه یک سندعادی به حساب می آیند.از این رو دارنده چک قرض الحسنه ازمزایای قانون تجارت ویا قانون ثبت اسنادبرخوردارنخواهدشد.


با سلام. سوالی بسیار ضروری دارم. خانواده ی من سالهاست عضو یک صندوق وام خانوادگی هستند که در ابتدا با مبلغ کم مثلا 100000 تومان شروع شده است و پس از 4 ماه 2 برابر آن را وام میگرفتند و مسئول صندوق مبلغ کمی از آن را بعنوان کارمزد کم میکرد. علاوه بر سپرده ی اولیه هر ماه 5000 تومان برای پس انداز در صندوق قرار میدادند. در دفعات بعدی وام گیری، افراد در نوبت قرار داده میشدند و وام میگرفتند به این صورت که کسی که بازپرداخت وام قبلیش تمام میشد اگر کس دیگری درخواست وام نکرده بود و صندوق پول داشت بلافاصله وام را دریافت میکرد. امسال من پس از ازدواج تصمیم به عضویت در این صندوق گرفتم و باید 1100000 تومان در صندوق بگذارم تا موجودیم برابر با اعضای قدیمی صندوق شود و 4 ماه در نوبت بمانم تا بتوانم 2 برابر وام بگیرم و مبلغ کارمزد آن کم میشودو ماهانه هم 10000 تومان برای پس انداز باید بریزم. آیا طرز کار این صندوق شرعی و حلال است؟

پاسخ: 1- تأسیس صندوق های وام و قرض الحسنه خانوادگی، اشکال ندارد، لیکن گذاشتن پول به قصد وام گرفتن جایز نیست و اگر کسی به قصد اینکه وام بگیرد در صندوق عضو شود، گرفتن وام حکم ربا را دارد و جایز نیست. اما اگر به قصد اینکه صندوق تقویت شود و کسانی که نیاز به پول دارد از آن استفاده کند بگذارد، و بعدا برای خودش هم وام بدهند؛ اشکال ندارد.(1) هم چنین صندوق اگر وام را مشروط به دادن پول به صورت قرض الحسنه کند جایز نیست. ولی اگر بعد از گذاشتن پول به عنوان قرض الحسنه به کسی وام بدهد اشکال ندارد . بنابر این اگر شما به قصد گرفتن وام در صندوق پول بگذارید. اصل قرض دادن شما در صندوق صحیح است. ولی وامی که می گیرید حکم ربا را دارد. اما اگر به قصد گرفتن وام پول نگذارید. بلکه برای تقویت صندوق پول قرض الحسنه بگذارید و بعدا به شما وام بدهد اشکال ندارد. 2- کار مزد قرض الحسنه که به عنوان حق الزحمه در برابر خدماتی که انجام می دهند، در صورتی که به مقدار واقعی مخارج قرض الحسنه باشد، یعنی به اندازه ای باشد که انجام کار قرض الحسنه مانند گرفتن وام، اقساط و امثال این امور هزینه می برد، اشکالی ندارد، ولی افزون بر آن هر مقداری که باشد، ربا و حرام و گیرنده ضامن است؛یعنی اگر قرض الحسنه سود پول را به نام کار مزد بگیرد، جایز نیست. (2) اگر مقصود شما از (( سود حاصل از وام ها )) ( چون قرض الحسنه سودی ندارد ) کار مزد باشد که توضیح داده شد، اشکال ندارد .