اگر نیاز داشتیم و قرض گرفتیم، در بازپرداخت وام در سررسید آن وفای به عهد داشته باشیم و قرضمان را در سررسید بپردازیم.
.
خبر
چهارشنبه 25 دي 1398

واریز حقوق بازنشستگان

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

35 سال ارائه خدمات قرض الحسنه

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

تعریف قرض - تعریف عقد

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

قرآن

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

قرض الحسنه بهتر است یا صدقه

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

اهمیت و جایگاه قرض الحسنه