مصلحت زندگی و معاشرت اجتماعی مانند پیمانه ایست که دوسوم آن هوش و زیرکی و یک سومش نادیده گرفتن و تفاضل است.
امام جعفر صادق (ع)
خبر
چهارشنبه 25 دي 1398

واریز حقوق بازنشستگان

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

35 سال ارائه خدمات قرض الحسنه

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

تعریف قرض - تعریف عقد

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

قرآن

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

قرض الحسنه بهتر است یا صدقه

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

اهمیت و جایگاه قرض الحسنه