ارائه خدمات سیستم تلفنی قرض الحسنه (تلفن بانک ) :                                                                                                                                                 

                                                                                                            034-32267278     

  • کسب اطلاع از موجودی وسه گردش آخر حساب
  • دریافت صورتحساب 40 گردش آخر تا سه ماه از طریق نمابر
  • تغییر رمز ورود به سیستم تلفنبانک

  

-با توجه به محرمانه بودن رمز، مسولیت حفظ ونگهداری از آن به عهده صاحب حساب می باشد.

-در صورت فراموش کردن رمز ورود به سیستم تلفنبانک، صاحب حساب می تواند تقاضای صدور مجدد را با مراجعه به هر یک از شعب بدهد.