حساب قرض الحسنه:

* قرض الحسنه عام

* قرض الحسنه ویژه ( وجوه اداره شده ) افراد خیر می توانند اختصاصاً به دیگران وام دهند .

* حساب قرض الحسنه مشترک

* حساب حقوقی ( موسسات ، شرکتها )

* حساب کمک بلاعوض

شرط طرفین در حساب قرض الحسنه ؟

قرض الحسنه عادی (جاری ، پس انداز ) در خصوص اشخاص حقیقی یعنی صاحب حساب برای خودش هیچ گونه شرطی برای پرداخت وام قرض الحسنه نمی تواند داشته باشد، زیرا به فتوای مراجع شرط برای قرض الحسنه ربوی می باشد اما شرط حسابهای وجوه اداره شده ( جهت اعطاء قرض الحسنه به دیگران ) حساب حقوقی ، حساب خیرین برای پرداخت وام اشکالی ندارد .

انواع تسهیلات قرض الحسنه :

قرض الحسنه اقساطی حد اکثر 36 ماه ( نیازهای ضروری ، شهریه دانشگاه ، رد دین ، جهیزیه ، تهیه لوازم خانگی ،درمان وغیره )

قرض الحسنه کارگشائی چند روزه

 

شرایط پرداخت وام:
1- اشخاص حساب قرض الحسنه در یکی از دفاتر صندوق داشته باشند.
2- میزان پرداخت وام قرض الحسنه بستگی به توان باز پرداخت و میزان کارکرد صاحب حساب دارد. و هر صاحب حساب می تواند شخص دیگری را جهت دریافت وام قرض الحسنه معرفی نماید. 
3- سقف هرفقره وام 100،000،000 یکصد میلیون ریال  می باشد.
4- اشخاص خوش حساب در صورتیکه در باز پرداخت اقساط وبدهیهای خود تاخیر نداشته باشند در صورت نیاز می توانند وامهای بعدی را دریافت نمایند.
5- ضمانت باز پرداخت وام ، الف : وام گیرنده اگر شاغل دائم مس باشد با ارائه یک برگه چک و ضامن باید از کارکنان شاغل رسمی دائم باشد ب : وام گیرنده اگر شاغل دائم مس نباشد ضامن کارکن شاغل دائم باشد بایستی وام گیرنده وضامن هردو چک ارائه دهند. ج : برای وام گیرنده غیر شرکت مسی باید نامه حسابداری یا پروانه کسب وسفته وچک وضامن معتبر ارائه دهد.
6- کارمزد 1% مبلغ وام اقساطی حساب می شود.


 خدمات تحصیلداری  قرض الحسنه :

وصول چکهای واگذاری از سوی مشتری توسط تحصیلدار در شعبه کرمان وهماهنگی در تعیین تکلیف چکها